Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

FINANČNI PLAN GZ TURNIŠČE ZALETO 2015  
Naziv Plan 2014 Plan 2015 Indeks  
 
1        
A PRIHODKI OD DEJAVNOSTI        
Dotacija iz občin 2010 25.000,00 25.000,00 100,00  
1. Požarni sklad 5.000,00 5.000,00 100,00  
2. Prihodki od občine za izobraževanje        
3.Namenska sredstva za javna dela 5.500,00 5.500,00 100,00  
3. Članarine 80,00 80,00 100,00  
4. Prihodki od obresti 5,00 5,00 100,00  
5. Prihodki od prodaje storitev 240,00 240,00 100,00  
6.Dotacije drugih-Gasilska zveza Slovenije        
7. Izredni prihodki-odškodnine 2.000,00 2.000,00 100,00  
8 .Namenska sredstva občine za nakup zaščitne opreme 8.000,00 8.000,00 100,00  
CELOTNI PRIHODKI 45.825,00 45.825,00 100,00  
B STROŠKI         
I. Stroški materiala 1.870,00 1.870,00 100,00  
1. Stroški pisarniškega in drugega mat. 370,00 370,00 100,00  
2. Stroški strokovne literature        
3. Zamenjava in popolnitev opreme- ODPIS DI 500,00 500,00 100,00  
4. Str..mat za vzdrževanje osnovnih sr.- STR.BLAGA        
5. Drugi materijalni stroški 1.000,00 1.000,00 100,00  
6. Nabava računalniške opreme        
II. Stroški storitev 20.655,00 20.655,00 100,00  
7. Transportni str. in dr. TELEF.STORITVE        
8. Stroški usposabljanja        
9. Stroški izobraževanje 3.500,00 3.500,00 100,00  
10. Stroški vzdrževanja gasilske opreme        
11. Stroški dela komisij (mladina, članice, veterani) 2.500,00 2.500,00 100,00  
12. Stroški vzdrževanja rač. opreme        
13. Stroški tekmovanj 3.500,00 3.500,00 100,00  
14. Stroški povračil zaposlenim        
15. Stroški povračil članom - dnevnice        
16. Stroški kilometrin 400,00 400,00 100,00  
17. Stroški provizije poslovne banke 225,00 225,00 100,00  
18. Zav. premije avtomobilov in opreme 3.200,00 3.200,00 100,00  
19. Zav. premije nezgodnega zav. oseb 750,00 750,00 100,00  
20.Stroški nagrad GZ  in druge nagr. 2.900,00 2.900,00 100,00  
21. Stroški podjemnih pogodb in avtor. pog.        
22.Druge storitve 220,00 220,00 100,00  
23. Stroški reprezentance 1.500,00 1.500,00 100,00  
24. Stroški PTT , internetnih storitev in domene 500,00 500,00 100,00  
25. Vodenje poslovnih knjig in izdelava zr. 1.460,00 1.460,00 100,00  
26. Intelektualne storitve(IZDEL.SPLET.STR.)        
27. Drugi stroški (zdravstvene storitve)        
III. Stroški dela 6.370,00 6.370,00 100,00  
28. Stroški plače in nadomestil 5.100,00 5.100,00 100,00  
29. Regres za prehrano in LD 450,00 450,00 100,00  
30. Prispevki na plačo 820,00 820,00 100,00  
31. Davek na plačo        
IV. Dotacije 16.240,00 16.240,00 100,00  
32. Dotacije društvom  v zvezi (opr. javne gas. službe) 4.230,00 4.230,00 100,00  
Turnišče 1.692,00 1.692,00 100,00  
Gomilica  846,00 846,00 100,00  
Renkovci  846,00 846,00 100,00  
Nedelica 846,00 846,00 100,00  
33. Dotacija društvom za nakup zaščitne oreme 12.010,00 12.010,00 100,00  
34. Dotacije društvom za vzdrževanje gasilske opreme        
         
V. Amortizacija 310,00 310,00 100,00  
VI. Finančni odhodki        
VII. Drugi odhodki 380,00 380,00 100,00  
36. Odpis terjatev  do občin – PGD-OSTALI STROŠKI        
37. Vračilo prihodkov iz preteklih let in drugi st.        
38. Donacije 200,00 200,00 100,00  
39. Druge dajatve, članarina GZS in regije 180,00 180,00 100,00  
CELOTNI ODHODKI I.-VI. oz. 1. do 36. 45.825,00 45.825,00 100,00  
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0,00 0,00