Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

FINANČNI PLAN GZ TURNIŠČE ZALETO 2014
Naziv Realizacija 2013 Plan 2014 Indeks
1      
A PRIHODKI OD DEJAVNOSTI      
Dotacija iz občin 2010 24.999,96 25.000,00 100,00
1. Požarni sklad 5.000,00 5.000,00 100,00
2. Prihodki od občine za izobraževanje      
3.Namenska sredstva za javna dela 5.381,27 5.500,00  
3. Članarine   160,00  
4. Prihodki od obresti 0,18 5,00 2.777,78
5. Prihodki od prodaje storitev 240,00 240,00  
6.Dotacije drugih-Gasilska zveza Slovenije 282,16    
7. Izredni prihodki-odškodnine 1.965,10 2.000,00 101,78
8 .Namenska sredstva občine za nakup zaščitne opreme 8.000,00 8.000,00 100,00
CELOTNI PRIHODKI 45.868,67 45.905,00 100,08
B STROŠKI       
I. Stroški materiala 1.711,98 1.870,00 109,23
1. Stroški pisarniškega in drugega mat. 364,34 370,00 101,55
2. Stroški strokovne literature      
3. Zamenjava in popolnitev opreme- ODPIS DI 382,80 500,00  
4. Str..mat za vzdrževanje osnovnih sr.- STR.BLAGA      
5. Drugi materijalni stroški 964,84 1.000,00 103,64
6. Nabava računalniške opreme      
II. Stroški storitev 20.471,64 20.655,00 100,90
7. Transportni str. in dr. TELEF.STORITVE      
8. Stroški usposabljanja      
9. Stroški izobraževanje 3.486,77 3.500,00 100,38
10. Stroški vzdrževanja gasilske opreme      
11. Stroški dela komisij (mladina, članice, veterani) 2.386,94 2.500,00 104,74
12. Stroški vzdrževanja rač. opreme      
13. Stroški tekmovanj 3.249,24 3.500,00 107,72
14. Stroški povračil zaposlenim      
15. Stroški povračil članom - dnevnice      
16. Stroški kilometrin 395,66 400,00  
17. Stroški provizije poslovne banke 220,19 225,00 102,18
18. Zav. premije avtomobilov in opreme 3.157,30 3.200,00 101,35
19. Zav. premije nezgodnega zav. oseb 744,60 750,00 100,73
20.Stroški nagrad GZ  in druge nagr. 2.809,03 2.900,00 103,24
21. Stroški podjemnih pogodb in avtor. pog.      
22.Druge storitve 216,00 220,00  
23. Stroški reprezentance 1.849,55 1.500,00 81,10
24. Stroški PTT , internetnih storitev in domene 504,36 500,00  
25. Vodenje poslovnih knjig in izdelava zr. 1.452,00 1.460,00 100,55
26. Intelektualne storitve(IZDEL.SPLET.STR.)      
27. Drugi stroški (zdravstvene storitve)      
III. Stroški dela 6.246,83 6.370,00 101,97
28. Stroški plače in nadomestil 5.008,62 5.100,00 101,82
29. Regres za prehrano in LD 431,88 450,00  
30. Prispevki na plačo 806,33 820,00  
31. Davek na plačo      
IV. Dotacije 15.799,14 16.320,00 103,30
32. Dotacije društvom  v zvezi (opr. javne gas. službe) 3.384,00 4.230,00 125,00
Turnišče 1.692,00 1.692,00 100,00
Gomilica  846,00 846,00 100,00
Renkovci  846,00 846,00 100,00
Nedelica   846,00  
33. Dotacija društvom za nakup zaščitne oreme 12.415,14 12.090,00 97,38
34. Dotacije društvom za vzdrževanje gasilske opreme      
       
V. Amortizacija 313,80 310,00 98,79
VI. Finančni odhodki      
VII. Drugi odhodki 473,55 380,00 80,24
36. Odpis terjatev  do občin – PGD-OSTALI STROŠKI      
37. Vračilo prihodkov iz preteklih let in drugi st.      
38. Donacije 300,00 200,00  
39. Druge dajatve, članarina GZS in regije 173,55 180,00 103,72
CELOTNI ODHODKI I.-VI. oz. 1. do 36. 45.016,94 45.905,00 101,97
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 851,73 0,00