Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

GASILSKA ZVEZA TURNIŠČE

CVETNA ULICA 1A

9224 TURNIŠČE

 

Datum: 30.01.2015

Na podlagi  4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev  Gasilske zveze Turnišče (v nadaljevanju GZT) in sklepa kandidacijske komisije  z dne 25.01.2015, objavlja Kandidacijska komisija za izvedbo postopka predlaganja in izbire kandidata funkcionarja GZ Turnišča za mandatno obdobje 2013 do 2018,

RAZPIS

ZA NADOMESTNE VOLITVE FUNKCIONARJA GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE

I.

(Navedba funkcionarja  za katerega poteka kandidacijski postopek)

Kandidacijski postopek se razpisuje za naslednjega funkcionarja

·         Poveljnik GZT

II.

  (mandatno obdobje)

Kandidate za poveljnika volilna SKUPŠČINA GZT voli za mandatno obdobje 2013 do 2018 (med XVI. In XVII. Kongresom GZS).

III.

(Pogoji za kandidiranje)

1.      Splošna pravila za kandidiranje

Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.

Do roka določenega z Rokovnikom volilnih opravil za izvolitev članov organov GZT, mora biti Kandidacijski komisiji predloženo kandidatovo soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo, ter dokazilo o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev.

Soglasje pomeni zavezo za sposobno in vestno izpolnjevanje funkcije, za katero se kandidira.

2.      Splošni pogoji za kandidiranje

Kandidat za poveljnika GZT je lahko vsak polnoletni član prostovoljnega gasilskega društva v GZT, ki ima poravnano članarino v svojem društvu in, ki ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

3.      Posebni pogoji  za poveljnika GZT

Kandidat za poveljnika  GZT je lahko polnoletni član prostovoljnega gasilskega društva, ki je član GZT. Po strokovni usposobljenosti mora imeti kandidat za poveljnika GZT pridobljen čin »višji gasilski častnik«, po splošni izobrazbi, pa končno najmanj V. stopnjo splošne izobrazbe, ter opravljen zdravstveni pregled v skladu s 3. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007). Kandidat za poveljnika GZT si mora pridobiti pisno soglasje najmanj dveh gasilskih društev članic GZT. K svoji kandidaturi mora predložiti vizijo in razvoj GZT za mandatno obdobje, ter načrt izvedbe programa GZT.

IV.

(Obvezna sestava pisnih kandidatur)

Kandidat za poveljnika GZT mora Kandidacijski komisiji predložiti:

·         pisno soglasje h kandidaturi za funkcijo poveljnika GZT;

·         sklep pristojnega organa predlagatelja kandidata;

·         izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in da izpolnjuje vse predpisane pogoje;

·         k svoji vlogi mora predložiti tudi vizijo in razvoj GZT za mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa GZT;

·         spričevalo splošne izobrazbe;

·         in zdravniško spričevalo.

V.

(Predlagatelji kandidatov)

 

Kandidate za poveljnika GZT predlagajo gasilska društva, katere član je kandidat. Predlog je veljaven, če je njegov sprejem razviden iz sklepa v  zapisniku seje upravnega odbora  Prostovoljnega gasilskega društva.

VI.

(roki za zbiranje predlogov za kandidate)

 Upravičeni predlagatelji lahko podajo predloge za kandidate:

Ø  Za poveljnika GZT do vključno 11.02.2015

Ø  Predlagatelji kandidatov za poveljnika GZT pošljejo predloge z ustreznimi prilogami v zaprti kuverti  s pripisom.

Ø  »ZA KANDIDACIJSKO KOMISIJO- NE ODPIRAJ!« na sedež GZT.

 

Šteje se, da je bil predlog oddan pravočasno, če je bil sprejet  na sedež GZT do navedenega datuma.

Vloge oddane po tem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala in jih bo zaprte vrnila predlagatelju.

VII.

(soglasje kandidatur)

Vsak kandidat za funkcionarja si mora med datumom 17.02.2013 in 20.02.2013 pridobiti soglasje najmanj dveh prostovoljnih gasilskih društev v GZT.

Prostovoljno gasilsko društvo, ki je članica GZT, lahko da soglasje oziroma podporo za kandidaturo za posamezno funkcijo le enemu kandidatu.

Vsa soglasja in predlogi, morajo biti oddani v zaprti kuverti  z pripisom »ZA KANDIDACIJSKO KOMISIJO- NE ODPIRAJ« na sedež GZT do navedenega datuma.

VIII.

(nezdružljivost funkcij)

Funkcija predsednika in poveljnika GZT ni združljiva s funkcijo  predsednika in poveljnika na nižjem nivoju, razen v primeru, če se ena izmed funkcij opravlja poklicno.

IX.

(pregled vlog)

Po poteku roka za oddajo kandidatur bo Kandidacijska komisija pregledala prispele vloge v roku 3 dni.

X.

(umik kandidature)

Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga lahko kandidat predloži Kandidacijski komisiji najkasneje 30 dni pred zasedanjem volilne Skupščine.

XI.

(objava kandidatur)

Kandidacijska komisija 20 dni pred zasedanjem volilne  skupščine GZT objavi listo kandidatov za posamezne funkcije v GZT na krajevno običajen način. Lista kandidatov za posamezno funkcijo se oblikuje po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov in vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, letnico rojstva, gasilski čin in društvo v katerega je včlanjen in v imenu katerega kandidira; za člane Poveljstva je potrebna tudi stopnja izobrazbe.

XII.

(končne določbe)

V tem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

V primeru neizvolitve novega funkcionarja Kandidacijska komisija ponovi kandidacijski postopek za tistega funkcionarja, ki ni bil izvoljen.

Razpis velja od 30.01.2015 in se ga pošlje vsem članicam GZT, po e-pošti in v pisni obliki po navadni pošti.

 

Datum: 30.01.2015                                                                                                                     Predsednik Kandidacijske komisije

                                                                                                                                         Stanko Horvat