Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

POROČILO NADZORNEGA ODBORA GZ TURNIŠČE ZA LETO 2016

 

Nadzorni odbor se je skupaj s predsednikom Alojzem Vukom in g. Stanislavom Zverom sestal na seji nadzornega odbora dne 27.03.2017, ko je s strani predsedstva bilo pripravljeno finančno poročilo. Pregladali smo finančno poročilo za leto 2016, realizacijo programa dela za leto 2016, finančni plan za leto 2017 ter plan dela za leto 2017.

Naše ugotovitve so naslednje:

-       odmikanje pri prihodkih od rezervacij prejšnjega leta pod točko 2.: do razlike je prišlo zaradi zamika izstavitve fakture za nabavo zaščitne opreme in tudi poznejšega plačila le-te; pomeni, da je faktura za nabavljeno opremo iz leta 2015 bila izdana in plačana šele v začetku leta 2016, za kar je GZ imela za ta namen rezervirana sredstva. Da bo do tega razhajanja prišlo pri realizaciji plana v letu 2016 smo nakazali že v poročilu nadzornega odbora v prejšnjem letu

            

-       realizacija stroškov materiala je večja od planiranega zaradi nabave davčnih blagajn

 

-       večja realizacija skupnih stroškov storitev od planiranih, je zaradi izvedenih nekaterih neplaniranih tečajev motorne žage, usposabljanje za IDA aparat in praktične vaje, usposabljanje z defibrilatorjem, ter stroškov državnega tekmovanja mladincev in veterank v Kopru

 

-       razlika pri dotaciji društvom za nakup zaščitne opreme: zaradi sofinanciranja nakupa avtomobila PGD Turnišče, kar pa je bil sklep UO GZ Turnišče oz. predvsem zaradi zamika razknjiženja nekaj opreme (cca. 3.000 EUR) iz kontov sredstev GZT na donacije posameznih društev, ki so opremo prejeli v letu 2015, na GZT pa je od leta 2015 pomotoma ostala na kontih sredstev, ki pa jih GZT nima

S predsednikom smo pregledali realizacijo plana dela za leto 2016, kjer ugotavljamo, da so bile vse poglavitne naloge operative, mladine in članic opravljene. Še posebej moramo izpostaviti in pohvaliti mladince in njihove odlične dosežke, kar pa seveda vključuje tudi velik trud in angažiranost mentorjev ter vseh ostalih, ki pri tem delu pomagajo. Trenutno opažamo težavo pri veteranih, saj je v tekmovalnem delu aktivna samo ženska veteranska ekipa.

Analizirani smo tudi finančni plan za leto 2017, ki je po našem mnenju realno usklajen z lansko realizacijo plana in letošnjimi že znanimi večjimi izdatki oz. prihodki.

Omogočen nam je bil vpogled v vso knjigovodsko dokumentacijo.

Nadzorni odbor meni, da se finančno poročilo GZ Turnišče za leto 2016 lahko potrdi.

                                                                                             

 

Jožica Mujdrica                                                                                        predsednica nadzornega odbora GZ Turnišče