Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

FINANČNI PLAN GZ TURNIŠČE ZA LETO 2017
Naziv Realizacija 2016 Plan 2017 Indeks
A PRIHODKI OD DEJAVNOSTI      
Dotacija iz občin 2010 25.000,00 25.000,00 100,00
1. Požarni sklad 5.000,00 5.000,00 100,00
2. Prihodki od rezevacij prejšnjega leta      
3.Namenska sredstva za javna dela      
3. Članarine      
4. Prihodki od obresti 0,44 0,44 100,00
5. Prihodki od prodaje storitev 500,00 500,00 100,00
6.Dotacije drugih-Gasilska zveza Slovenije 1.752,25 1.000,00 57,07
7. Izredni prihodki-odškodnine 3.440,87 4.000,00 116,25
8 .Namenska sredstva občine za nakup zaščitne opreme 8.000,00 8.000,00 100,00
CELOTNI PRIHODKI 43.693,56 43.500,44 99,56
B STROŠKI       
I. Stroški materiala 3.041,05 1.815,37 59,70
1. Stroški pisarniškega in drugega mat. 1.128,15 1.128,15 100,00
2. Stroški strokovne literature 343,00 343,00  
3. Zamenjava in popolnitev opreme- ODPIS DI 344,22 344,22 100,00
4. Str..mat za vzdrževanje osnovnih sr.- STR.BLAGA      
5. Drugi materijalni stroški      
6. Nabava računalniške opreme 1.225,68    
II. Stroški storitev 24.334,13 23.016,75 94,59
7. Transportni str. in dr. TELEF.STORITVE      
8. Stroški usposabljanja      
9. Stroški izobraževanje 3.460,87 2.000,00 57,79
10. Stroški vzdrževanja gasilske opreme      
11. Stroški dela komisij (mladina, članice, veterani) 3.212,82 3.500,00 108,94
12. Stroški vzdrževanja rač. opreme      
13. Stroški tekmovanj 4.358,88 4.358,88 100,00
14. Stroški povračil zaposlenim      
15. Stroški povračil članom - dnevnice 283,28 283,28 100,00
16. Stroški kilometrin      
17. Stroški provizije poslovne banke 66,09   0,00
18. Zav. premije avtomobilov in opreme 4.607,92 4.607,92 100,00
19. Zav. premije nezgodnega zav. oseb 757,80 757,80 100,00
20.Stroški nagrad GZ  in druge nagr. 2.666,68 2.666,68 100,00
21. Stroški podjemnih pogodb in avtor. pog.      
22.Druge storitve 364,78 364,78 100,00
23. Stroški reprezentance 2.577,60 2.500,00 96,99
24. Stroški PTT , internetnih storitev in domene 441,41 441,41 100,00
25. Vodenje poslovnih knjig in izdelava zr. 1.464,00 1.464,00 100,00
26. Intelektualne storitve(IZDEL.SPLET.STR.) 72,00 72,00 100,00
27. Drugi stroški (zdravstvene storitve)      
III. Stroški dela 0,00 0,00  
28. Stroški plače in nadomestil      
29. Regres za prehrano in LD      
30. Prispevki na plačo      
31. Davek na plačo      
IV. Dotacije 29.026,71 18.501,84 63,74
32. Dotacije društvom  v zvezi (opr. javne gas. službe) 3.384,00 4.230,00 125,00
Turnišče 1.692,00 1.692,00 100,00
Gomilica  846,00 846,00 100,00
Renkovci    846,00  
Nedelica 846,00 846,00 100,00
33. Dotacija društvom za nakup zaščitne oreme 25.642,71 14.271,84 55,66
34. Dotacije društvom za vzdrževanje gasilske opreme      
       
V. Amortizacija 104,48 104,48 100,00
VI. Finančni odhodki      
VII. Drugi odhodki 62,00 62,00 100,00
36. Odpis terjatev  do občin – PGD-OSTALI STROŠKI      
37. Vračilo prihodkov iz preteklih let in drugi st.      
38. Donacije      
39. Druge dajatve, članarina GZS in regije 62,00 62,00 100,00
CELOTNI ODHODKI I.-VI. oz. 1. do 36. 56.568,37 43.500,44 76,90
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -12.874,81 0,00