Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

GASILSKA ZVEZA TURNIŠČE

CVETNA ULICA 1A

9224 TURNIŠČE

 

Datum: 21.12.2017

Na podlagi 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev Gasilske zveze Turnišče (v nadaljevanju GZT) in sklepa Kandidacijske komisije z dne 16.12.2017 objavlja Kandidacijska komisija razpis za izvedbo postopka predlaganja in izbire kandidatov, članov organov in funkcionarjev GZ Turnišče za mandatno obdobje 2018 do 2023.

RAZPIS

ZA VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE

I.

(navedba organov in funkcionarjev za katere poteka kandidacijski postopek)

Kandidacijski postopek se razpisuje za naslednje organe

 • Upravni odbor

 • Poveljstvo

 • Nadzorni odbor

 • Arbitražo

Kandidacijski postopek se razpisuje za naslednja funkcionarja

 • predsednik GZT

 • poveljnik GZT

II.

(mandatno obdobje)

Kandidate za predsednika, poveljnika, člane Upravnega odbora, člane Poveljstva, predsednika in druge člane Nadzornega odbora ter Arbitraže volilna SKUPŠČINA GZT voli za mandatno obdobje 2018 do 2023 (med XVII. in XVIII. kongresom GZS).

 

 

 

 

 

III.

(pogoji za kandidiranje)

 1. Splošna pravila za kandidiranje

Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.

Do roka določenega z Rokovnikom volilnih opravil za izvolitev članov organov GZT, mora biti Kandidacijski komisiji predloženo kandidatovo soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo ter dokazilo o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev.

Soglasje pomeni zavezo za sposobno in vestno izpolnjevanje funkcije za katero se kandidira.

 1. Splošni pogoji za kandidiranje

Kandidat za predsednika, poveljnika, člana Upravnega odbora, člana Poveljstva, predsednika in člana Nadzornega odbora ter predsednika in člana Arbitraže GZT je lahko vsak polnoletni član prostovoljnega gasilskega društva v GZT, ki ima poravnano članarino v svojem društvu in, ki ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

3. Posebni pogoji za predsednika GZ Turnišča

Kandidat za predsednika GZT je lahko vsak polnoletni član prostovoljnega gasilskega društva, ki je član GZT. Kandidat mora imeti strokovne vodstvene sposobnosti. Kandidat za predsednika GZT si mora pridobiti pisno soglasje najmanj dveh gasilskih društev članic GZ. K svoji kandidaturi mora predložiti vizijo in razvoj GZT za mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa GZT.

 1. Posebni pogoji za poveljnika GZT

Kandidat za poveljnika GZT je lahko polnoletni član prostovoljnega gasilskega društva, ki je član GZT. Po strokovni usposobljenosti mora imeti kandidat za poveljnika GZT pridobljen čin »višji gasilski častnik«, po splošni izobrazbi, pa končno najmanj V. stopnjo splošne izobrazbe ter opravljen zdravstveni pregled v skladu s 3. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007). Kandidat za poveljnika GZT si mora pridobiti pisno soglasje najmanj dveh gasilskih društev članic GZT. K svoji kandidaturi mora predložiti vizijo in razvoj GZT za mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa GZT.

 1. Posebni pogoji za člane Upravnega odbora

Kandidat za člana Upravnega odbora, ki predstavlja posamezno društvo v GZT mora biti član prostovoljne gasilskega društva v GZT in izpolnjevati splošne pogoje za kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu.

 

Kandidat za člana Upravnega odbora ne more biti, kdor se sam oziroma njegovi sorodniki do drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo povezano s poslovanjem GZT.

 

 1. Posebni pogoji za člane Poveljstva

Kandidat za člana Poveljstva, ki zastopa posamezno gasilsko društvo v GZT je lahko član prostovoljnega gasilskega društva iz GZT, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje za kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu. Opravljen mora imeti zdravstveni pregled v skladu s 3. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007).

 1. Posebni pogoji za predsednika in člane Nadzornega odbora

Kandidati za predsednika in člane Nadzornega odbora so lahko člani prostovoljne gasilske organizacije, ki imajo znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog nadzornega odbora.

 

 

 1. Posebni pogoji za predsednika in člane Arbitraže

 

Kandidati za predsednika in člana Arbitraže so lahko člani prostovoljnega gasilska društva v GZT, ki imajo ustrezno znanje in izkušnje iz pravnega in gasilskega področja.

 

IV.

(obvezna sestava pisnih kandidatur)

 

Kandidat za predsednika GZT mora Kandidacijski komisiji predložiti:

 

 • pisno soglasje h kandidaturi za funkcijo predsednika GZT;

 • sklep pristojnega organa predlagatelja kandidata;

 • izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in da izpolnjuje vse predpisane pogoje;

 • k svoji vlogi mora predložiti tudi vizijo in razvoj GZT za mandatno obdobje

 • ter načrt izvedbe programa GZT.

 

 

Kandidat za poveljnika GZT mora Kandidacijski komisiji predložiti:

 

 • pisno soglasje h kandidaturi za funkcijo poveljnika GZT;

 • sklep pristojnega organa predlagatelja kandidata;

 • izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in da izpolnjuje vse predpisane pogoje;

 • k svoji vlogi mora predložiti tudi vizijo in razvoj GZT za mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa GZT;

 • spričevalo splošne izobrazbe;

 • in zdravniško spričevalo.

 

 

Kandidati za člane Upravnega odbora, člane Nadzornega odbora in Arbitraže

 

Kandidati organov v GZT morajo kandidacijski komisiji predložiti:

 • sklep pristojnega organa predlagatelja kandidata;

 • izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in, da izpolnjuje vse predpisane pogoje.

 

 

 

V.

(predlagatelji kandidatov)

 

Kandidate za predsednika GZT oziroma poveljnika GZT predlagajo gasilska društva, katere član je kandidat. Predlog je veljaven, če je njegov sprejem razviden iz sklepa v zapisnika seje upravnega odbora Prostovoljnega gasilskega društva.

 

Kandidate za člane Upravnega odbora, člane Poveljstva, predsednika in člane Nadzornega odbora ter predsednika in člane Arbitraže predlagajo prostovoljna gasilska društva v GZT. Predlog je veljaven, če je njegov sprejem razviden iz sklepa zapisnika seje prostovoljnega gasilskega društva v GZT.

 

 

VI.

(roki za zbiranje predlogov za kandidate)

 

Upravičeni predlagatelji lahko podajo predloge za kandidate:

 

 • Za predsednika in poveljnika GZT do vključno 27.01.2018.

 • Za člane Upravnega odbora, Poveljstva, predsednika in člane Nadzornega obora, predsednika in člane Arbitraže GZT, do vključno 27.01.2018.

 • Predlagatelji kandidatov za predsednika GZT in poveljnika GZT, člane Upravnega odbora, člane Poveljstva, za predsednika in člane Nadzornega obora, za predsednika in člane Arbitraže prinesejo predloge z ustreznimi prilogami v zaprti kuverti s pripisom »ZA KANIDIDACIJSKO KOMISIJO- NE ODPIRAJ!« na sedež GZT(v gasilsko pisarno) vsak delovnik do 15.00 ure.

 

Šteje se, da je bil predlog oddan pravočasno, če je bil sprejet na sedež GZT do 15.00 ure navedenega datuma.

Vloge oddane po tem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala in jih bo zaprte vrnila predlagatelju.

VII.

(soglasje kandidatur)

Vsak kandidat za funkcionarja si mora med datumom 29.01.2018 in 24.02.2018 pridobiti soglasje najmanj dveh prostovoljnih gasilskih društev v GZT.

Vsak kandidat mora med 29.01.2018 in 24.02.2018 podati predloge članov Upravnega odbora GZT, izmed tistih kandidatov, ki so bili predlagani od PGD.

Vsak kandidat mora med 29.01.2018 in 24.02.2018 podati predloge za člane Poveljstva GZT, izmed tistih kandidatov, ki so bili predlagani od PGD.

Prostovoljno gasilko društvo, ki je članica GZT lahko da soglasje oziroma podporo za kandidaturo za posamezno funkcijo le enemu kandidatu.

Vsa soglasja in predlogi morajo biti oddani v zaprti kuverti s pripisom »ZA KANIDIDACIJSKO KOMISIJO - NE ODPIRAJ« na sedež GZT do navedenega datuma, vsak delovnik do 15.00 ure.

VIII.

(nezdružljivost funkcij)

Funkcija predsednika in poveljnika GZT ni združljiva s funkcijo predsednika in poveljnika na nižjem nivoju razen v primeru, če se ena izmed funkcij opravlja poklicno.

 

IX.

(pregled vlog)

Po poteku roka za oddajo kandidatur bo Kandidacijska komisija pregledala prispele vloge v roku treh dni.

X.

(umik kandidature)

Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga lahko kandidat predloži Kandidacijski komisiji najkasneje 30 dni pred zasedanjem volilne Skupščine.

XI.

(objava kandidatur)

Kandidacijska komisija 20 dni pred zasedanjem volilne skupščine GZT objavi listo kandidatov za posamezne funkcije v GZT na krajevno običajen način. Lista kandidatov za posamezno funkcijo se oblikuje po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov in vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, letnico rojstva, gasilski čin in društvo v katerega je včlanjen in v imenu katerega kandidira, za člane poveljstva je potrebna tudi stopnja izobrazbe.

XII.

(končne določbe)

V tem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

V primeru neizvolitve novega funkcionarja ali kateregakoli drugega organa Kandidacijska komisija ponovi kandidacijski postopek za tistega funkcionarja oziroma organa, ki ni bil izvoljen.

Razpis velja od 21.12.2017 in se ga pošlje vsem članicam GZT po e-pošti ter v pisni obliki po navadni pošti.

 

Datum: 21.12.2017 Predsednik Kandidacijske komisije,

Silvo Tivadar