Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

PROGRAM DELA GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE ZA LETO 2018

 

 

Zap.

št

 

ORGANIZACIJSKE NALOGE

IZVAJALCI

ROKI

1.

Sodelovanje gasilske zveze pri organizaciji, razvoju in delu prostovoljnih gasilskih enot in drugih oblik organiziranja

Upravni odbor

Celo leto

2.

Organizacija, spremljanje ter izvajanje izobraževanja in usposabljanja gasilskih kadrov v skladu z navodili za minimalno zagotavljanje sil po posameznih kategorijah PGD

Poveljstvo

Celo leto

3.

Opremljanje gasilskih enot z zaščitno in reševalno opremo po programu poveljstva

Poveljstvo

Celo leto

4.

Spremljanje in preverjanje izvedbe operativnih načrtov in načrtov alarmiranja – ocenjevanje društev

Poveljstvo

Prvo polletje

5.

Sodelovanje v procesiji ob Veliki noči

Upravni odbor

Velika noč

6.

Dan gasilca z mašo ob godu sv. Florjana

Upravni odbor

maj

7.

Naloge na področju požarov v naravi

Poveljstvo

Celo leto

8.

Gasilska tekmovanja

Poveljstvo

Prvo polletje

9.

Naloge na področju informatike, kot pomoč gasilskim društvom  pri uporabi informacijskega sistema za vodenje evidenc in izdelavi tekočih poročil

Upravni odbor

Celo leto

10.

Priprava in izvedba programa v mesecu požarnega varstva

Poveljstvo

oktober

11.

Zagotavljanje pogojev za delovanje gasilske organizacije (pogodbe o javni gasilski službi z občino in usklajevanje aktov GZ z veljavno zakonodajo)

Upravni odbor

Celo leto

12.

Sodelovanje z občino in državnimi organi (CZ in drugi) in sodelovanje z gasilci sosednjih GZ

Upravni odbor

Celo leto

13.

Izvajanje programa dela komisij GZ Turnišče

Komisije GZ, Upravni odbor

Celo leto

14.

Nudenje pomoči ob nepredvidenih dogodkih

Poveljstvo

Celo leto

15.

Dan gasilca in Medgeneracijsko srečanje GZT

Komisije GZ, Upravni odbor

maj

 

 

OPERATIVNE NALOGE

 

 

16.

IZOBRAŽEVANJE – tečaj za pripravnika  tečaj  za gasilca, tečaji na nivoju GZS po potrebah v društvih

Poveljstvo

december, januar, februar

17.

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE –vaje, ogledi, posvet sodnikov

Poveljstvo

marec, april

18.

TEKMOVANJA – tekmovanje GZ Turnišče, regijsko tekmovanje , memoriali, ostala

Poveljstvo

maj, junij, avgust

19.

AKTIVNOSTI V PRIMERU RAZGLASITVE VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI- obveščanje, opazovanje

Poveljstvo

junij, julij, avgust,

september

20.

NALOGE NA PODROČJU POŽAROV V NARAVI-preveriti možna zajetja vode v primeru požara v naravi v občini Turnišče

Poveljstvo

julij, avgust

21.

NUDENJE POMOČI OB NEPREDVIDENIH DOGODKIH - pomoč ostalim društvom po Sloveniji

Poveljstvo

Celo leto

22.

DELO KOMISIJ ZA MLADINO,ČLANICE TER STAREJŠE GASILCE-srečanje,  tekmovanja, razne  delavnice, druženje

Poveljstvo

Posamezne komisije

Celo leto

23.

POUČNE OPERATIVNE VAJE V PGD-operativna pripravljenost enote

Poveljstvo

Posamezna PGD

oktober, november

Celo leto

24.

OPERATIVNA TAKTIČNA VAJA GZ TURNIŠČE- sodelujejo članice  GZ Turnišče, operativna pripravljenost enot GZ

Poveljstvo

oktober

25.

SREČANJE GASILCEV PGD V GZ TURNIŠČE- dan odprtih vrat

Poveljstvo

 

oktober

26.

RAZNA DODATNA USPOSABLJANJA –nosilci ID, prva pomoč, poučni filmi, strojniki

Poveljstvo

oktober, november

27.

SODELOVANJE Z VODSTVOM GZ TURNIŠČE

Poveljstvo

Celo leto

28.

POSODOBITEV OPERATIVNIH NAČRTOV

Poveljstvo

Posamezna PGD

Celo leto

29.

STROKOVNA EKSKURZIJA ogled gasilske enote, seznanitev z njihovim delom

Poveljstvo

Celo leto

30.

SODELOVANJE Z DRUGIMI DRUŠTVI

Pomoč pri organizaciji, požarna varnost

Poveljstvo

Posamezna PGD

Celo leto

 

 

DELO Z MLADINO

 

 

31.

Seje komisije za mladino 3-4 na leto

Predsednik komisije

Celo leto

32.

Občni zbori gasilcev po PGD

Vsi

februar, marec

33.

Sprejem programa dela

GZ Turnišče

 

34.

Posvet mentorjev za mladino iz PGD

Mladinska komisija

Celo leto

35.

Udeležba na posvetu mentorjev mladine

Predsednik komisije in član

februar

36.

Predstavitev gasilstva v vrtcu in osnovni šoli Turnišče

Mladinska komisija

marec/april

37.

Sodelovanje na regijskem mladinskem kvizu

Mladinska komisija

februar

38.

Sodelovanje na regijski orientaciji

Mladinska komisija

maj, junij, julij, avgust, september

39.

Postavitev poligona za vaje mladincev GZT

Mladinska komisija

maj

40.

Tekmovanje mladinskih ekip GZT

Poveljstvo GZ, Komisija

maj

41.

Orientacijsko tekmovanje ali pohod mladine GZT  

Mladinska komisija

avgust

42.

Sodelovanje s komisijo za mladino z regije

Mladinska komisija

Celo leto

43.

Sodelovanje z vodstvom GZ Turnišče

Vsi člani

Celo leto

44.

Cici combat

Mladinska komisija

avgust, september

45.

Usposabljanje mentorjev

Poveljnik GZ, Predsednik komisije

oktober, november

46.

Izvajanje programa mesec varstva pred požari

Mladinska komisija, Osnovna šola, Poveljniki PGD

oktober

47.

Druženje mladih gasilcev

Mladinska komisija, Poveljstvo

 

48.

Sodelovanje z ostalimi komisijami v GZ Turnišče

Mladinska komisija

Celo leto

49.

Urejanje okolice gasilskega doma

Mladinska komisija

Celo leto

 

 

 

DELO Z ČLANICAMI

 

 

50.

 

Seje komisije za članice 2-3  na leto

Predsednica komisije

Celo leto

51.

Sprejem programa dela

Komisija

januar

52.

Sodelovanje na regijskih posvetih za članice

Komisija

Celo leto

53.

Izobraževanje članic

Poveljniki

Celo leto

54.

Priprava in udeležba na tekmovanjih

Poveljstvo

maj

55.

Priprava in udeležba na memorialih

Po prijavah

Celo leto

56.

Udeležba na svečanih prireditvah  in občni zbori društev

Vodstvo PGD

Obletnice PGD

57.

Medgeneracijsko srečanje GZT in Regije ter GZS

Komisija in ostale gasilke

Celo leto

58.

Mesec požarne varnosti

Poveljstvo

oktober

59.

Udeležba seminarja predsednic komisij

Predsednica komisije

november

60.

Sodelovanje z vodstvom GZT

Vse članice

Celo leto

61.

Sodelovanje z ostalimi komisijami GZT

Posamezne članice in komisija

Celo leto

62.

Redno obveščanje v medijih in revijah

Vse članice

Celo leto

63.

Sodelovanje s komisijo za delo članic v regiji

Predsednica komisije

Celo leto

64.

Sodelovanje na športno-gasilskih prireditvah

Komisija za članice

Celo leto

65.

Dokumentarni večeri

Vse članice

Celo leto

66.

Sodelovanje z društvi po vaseh in občino

Po dogovoru

Čez leto

 

 

DELO Z VETERANI

 

 

67.

Seje komisije za veterane 3-4 na leto

Predsednik komisije

Celo leto

68.

Sodelovanje z GZ Turnišče in matičnimi društvi

Predsednik komisije

Celo leto

69.

Sodelovanje na procesijah, proslavah in drugih prireditvah

Komisija

Celo leto

70.

Sestava veteranskih ekip

Komisija za veterane

marec, april, maj

71.

Udeležba veteranov na tekmovanju GZ Turnišče

Člani veteranske komisije, poveljniki

junij

72.

Udeležba na drugih veteranskih tekmovanjih

Vodstvo GZ, Člani veteranske komisije

Celo leto

74.

Srečanje veterank in veteranov Pomurske regije

Komisija za veterane

julij