Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

 

FINANČNI PLAN GZ TURNIŠČE ZA LETO 2018

Naziv

Realizacija 2017

Plan 2018

Indeks

A PRIHODKI OD DEJAVNOSTI

 

 

 

Dotacija iz občin 2010

24.999,96

25.000,00

100,00

1. Požarni sklad

5.000,00

7.863,00

157,26

2. Prihodki od rezevacij prejšnjega leta

0,00

 

 

3.Namenska sredstva za javna dela

457,02

 

 

4. Članarine

0,00

160,00

 

5. Prihodki od obresti

0,10

0,10

100,00

6. Prihodki od prodaje storitev

650,00

420,00

64,62

7.Dotacije drugih-Gasilska zveza Slovenije

0,00

1.000,00

 

8. Izredni prihodki-odškodnine

2.984,49

3.000,00

100,52

9 .Namenska sredstva občine za nakup zaščitne opreme

8.000,00

8.000,00

100,00

CELOTNI PRIHODKI

42.091,57

45.443,10

107,96

B STROŠKI

 

 

 

I. Stroški materiala

1.419,60

1.643,00

115,74

1. Stroški pisarniškega in drugega mat.

1.269,60

1.300,00

102,39

2. Stroški strokovne literature

150,00

343,00

 

3. Zamenjava in popolnitev opreme- ODPIS DI

 

 

 

4. Str..mat za vzdrževanje osnovnih sr.- STR.BLAGA

 

 

 

5. Drugi materijalni stroški

 

 

 

6. Nabava računalniške opreme

0,00

 

 

II. Stroški storitev

17.737,94

20.288,40

114,38

7. Transportni str. in dr. TELEF.STORITVE

395,54

400,00

 

8. Stroški usposabljanja

 

 

 

9. Stroški izobraževanje

107,36

2.000,00

1.862,89

10. Stroški dneva gasilca in medgeneracisko srečanje

 

2.000,00

 

11. Stroški dela komisij (mladina, članice, veterani)

1.780,61

500,00

28,08

12. Stroški vzdrževanja rač. opreme

 

 

 

13. Stroški tekmovanj

3.075,29

3.000,00

97,55

14. Stroški povračil zaposlenim

 

 

 

15. Stroški povračil članom - dnevnice

88,00

100,00

113,64

16. Stroški kilometrin

141,20

150,00

 

17. Stroški provizije poslovne banke

0,00

20,00

 

18. Zav. premije avtomobilov in opreme

4.433,96

4.607,92

103,92

19. Zav. premije nezgodnega zav. oseb

757,80

757,80

100,00

20.Stroški nagrad GZ  in druge nagr.

2.666,66

2.666,68

100,00

21. Stroški podjemnih pogodb in avtor. pog.

 

 

 

22.Druge storitve

784,00

500,00

63,78

23. Stroški reprezentance

1.993,72

2.000,00

100,31

24. Stroški PTT , internetnih storitev in domene

48,80

50,00

102,46

25. Vodenje poslovnih knjig in izdelava zr.

1.464,00

1.464,00

100,00

26. Intelektualne storitve(IZDEL.SPLET.STR.)

0,00

72,00

 

27. Drugi stroški (zdravstvene storitve)

 

 

 

III. Stroški dela

0,00

0,00

 

28. Stroški plače in nadomestil

 

 

 

29. Regres za prehrano in LD

0,00

 

 

30. Prispevki na plačo

 

 

 

31. Davek na plačo

 

 

 

IV. Dotacije

8.169,34

23.207,22

284,08

32. Dotacije društvom  v zvezi (opr. javne gas. službe)

3.772,98

5.076,00

134,54

Turnišče

1.692,00

1.692,00

100,00

Gomilica

846,00

846,00

100,00

Renkovci

1.234,98

846,00

 

Nedelica

0,00

1.692,00

 

33. Dotacija društvom za nakup zaščitne oreme

4.396,36

8.131,22

184,95

34. Dotacije društvom za vzdrževanje gasilske opreme

 

10.000,00

 

35.Sofinanciranje vozila GVM 1 Nedelica

 

 

 

V. Amortizacija

145,32

104,48

 

VI. Finančni odhodki

 

 

 

VII. Drugi odhodki

30,00

200,00

666,67

36. Odpis terjatev  do občin – PGD-OSTALI STROŠKI

 

 

 

37. Vračilo prihodkov iz preteklih let in drugi st.

 

 

 

38. Donacije

 

 

 

39. Druge dajatve, članarina GZS in regije

30,00

200,00

666,67

CELOTNI ODHODKI I.-VI. oz. 1. do 36.

27.502,20

45.443,10

165,23

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

14.590,13

0,00