Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

POROČILO NADZORNEGA ODBORA GZ TURNIŠČE ZA LETO 2017

Nadzorni odbor se je skupaj s predsednikom Alojzem Vukom, poveljnikom Dušanom Majcenom  in g. Stanislavom Zverom ter ostalimi prisotnimi sestal na razširjeni seji nadzornega odbora. Pregledali smo finančno poročilo za leto 2017, realizacijo programa dela za leto 2017, finančni plan za leto 2018 ter plan dela za leto 2018.

Naše ugotovitve glede finančnega poročila so naslednje:

A.PRIHODKI OD DEJAVNOSTI

 • do razlike pri prihodkih od rezervacij prejšnjega leta pod točko 2.  je prišlo zaradi zamika izstavitve fakture za nabavo zaščitne opreme iz leta 2016; račun je bil izdan v januarju 2017.

 

 • pod točko 3.drugi prihodki; je prišlo do realizacije v znesku 457,78 €, kar predstavlja kompenzacijo opravljene storitve na Polanščekovi domačiji in stroška avtobusnega prevoza na državno tekmovanje med PGD Turnišče in PGD Renovci

            

 • do realizacije plana članarine (točka 3.) ni prišlo, ker GZ ni izdala računov svojim članicam, posledično temu je za leto 2018 večji plan, ker bo GZ v letošnjem letu realizirala članarino tudi iz leta 2017

 

 • dotacije drugi, pod točko 7.; pomenijo nakazila s strani GZ Slovenije in so namenjena za nakup gasilske opreme za delovanje GZ, ki se v letu 2017 ni nabavljala

 

B. STROŠKI

I. Stroški materiala

 • pri pregledu stroškov materiala ugotavljamo, da je odstopanje glede stroškov strokovne literature (točka 2.), zaradi nakupa spominske knjige Ernesta Örija;

 

 • ostala odstopanja, kjer ni prišlo do realizacije plana pa predstavljajo morebitni stroški drobnega inventarja manjših vrednosti za namen delovanja GZ

 

II. Stroški storitev

 • planirani stroški PTT, telefonske storitve in spletne storitve predstavljajo realizacijo seštevka postavk pod točkami 7., 24. in 26.

 

 • večje odstopanje od plana je pri stroških usposabljanja in izobraževanja (točka 8. In 9.), ker je v letu 2017 bilo izvedenih samo nekaj izobraževanj z motorno žago

 

 • plan stroškov dnevnic (točka 15. In 16.) je realiziran kot seštevek realizacije dnevnic in kilometrin

 

 

 

 

IV. Dotacije

 • dotacija PGD Renkovcem je bila večja zaradi danega zahtevka iz leta 2016 in 2017, znesek pa je bil zmanjšan za strošek avtobusnega prevoza na državno tekmovanje

 

 • PGD Nedelica v letu 2017 ni izdala zahtevka do GZ za dotacijo. GZ bo znesek nakazala letošnje leto, kar ima za posledico povečanja plana izplačil dotacij PGD Nedelicadoločen v višini 1.692,00 €.

 

VII: drugi odhodki

 • Pod točko 39. se beležijo članarine GZS in regije, GZ Turnišče je plačala račun članarine GZS, medtem, ko je račun članarine od regije bil izdan šele letos januarja

S predsednikom in poveljnikom smo pregledali realizacijo plana dela za leto 2017, kjer ugotavljamo, da so bile vse  poglavitne naloge operative, mladine in članic opravljene.

Velika pohvala gre ekipama članic Renkovci in članom Gomilica, ki se tako vestno udeležujejo tudi zimske lige sesalnega voda, kjer dokazujejo dobro strokovno usposobljenost in s tem širijo tudi dobro ime naše gasilske zveze.

Analizirani smo tudi finančni plan za leto 2018, ki je po našem mnenju realno usklajen z lansko realizacijo plana in letošnjimi že znanimi povečanimi izdatki oz. prihodki.

Omogočen nam je bil vpogled v vso knjigovodsko dokumentacijo.

Nadzorni odbor meni, da se finančno poročilo za leto 2017  in finančni plan za leto 2018 GZ Turnišče lahko potrdita.

                                                                                             

 

Jožica Mujdrica                                                                                                   predsednica nadzornega odbora GZ Turnišče