Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

 

FINANČNI PLAN GZ TURNIŠČE ZA LETO 2011
       
Naziv Realizacija 2010 Plan 2011  Indeks
1      
A PRIHODKI OD DEJAVNOSTI      
Dotacija iz občin 2010 19.992,00 20.000,00 100,04
1. Požarni sklad 5.000,00 5.000,00 100,00
2. Prihodki od občine za izobraževanje 1.000,00 1.000,00 100,00
3.Namenska sredstva za nakup vozila PGD Nedelica   37.000,00  
3. Članarine 80,00 80,00 100,00
4. Prihodki od obresti 3,73 4,00 107,24
5. Izredni prihodki 0,72   0,00
6.Dotacije drugih-Gasilska zveza Slovenije 668,96   0,00
7. Izredni prihodki-odškodnine 1.418,79 1.000,00 70,48
8 .Namenska sredstva občine za nakup zaščitne opreme 23.793,44 13.000,00 54,64
CELOTNI PRIHODKI 51.957,64 77.084,00 148,36
B STROŠKI       
I. Stroški materiala 2.145,72 1.100,00 51,26
1. Stroški pisarniškega in drugega mat. 405,01 500,00 123,45
2. Stroški strokovne literature   500,00  
3. Zamenjava in popolnitev opreme- ODPIS DI 284,94   0,00
4. Str..mat za vzdrževanje osnovnih sr.- STR.BLAGA      
5. Drugi materijalni stroški   100,00  
6. Nabava računalniške opreme 1.455,77   0,00
II. Stroški storitev 13.194,00 16.404,00 124,33
7. Transportni str. in dr. TELEF.STORITVE 330,78 420,00 126,97
8. Stroški usposabljanja      
9. Stroški izobraževanje 189,30 3.000,00 1.584,79
10. Stroški vzdrževanja gasilske opreme      
11. Stroški dela komisij (mladina, članice, veterani) 997,92 2.000,00 200,42
12. Stroški vzdrževanja rač. opreme      
13. Stroški tekmovanj 1.896,40 2.400,00 126,56
14. Stroški povračil zaposlenim      
15. Stroški povračil članom - dnevnice 42,78 158,00 369,33
16. Stroški kilometrin      
17. Stroški provizije poslovne banke 82,64 266,00 321,88
18. Zav. premije avtomobilov in opreme 2.928,87 3.000,00 102,43
19. Zav. premije nezgodnega zav. oseb 614,41 620,00 100,91
20.Stroški nagrad GZ  in druge nagr.   2.000,00  
21. Stroški podjemnih pogodb in avtor. pog.      
22.Druge storitve      
23. Stroški reprezentance 320,99 1.000,00 311,54
24. Stroški PTT , internetnih storitev in domene      
25. Vodenje poslovnih knjig in izdelava zr. 1.440,00 1.440,00 100,00
26. Intelektualne storitve(IZDEL.SPLET.STR.) 218,86 100,00 45,69
27. Drugi stroški (zdravstvene storitve) 4.131,05   0,00
III. Stroški dela      
28. Stroški plače in nadomestil      
29. Regres za prehrano in LD      
30. Prispevki na plačo      
31. Davek na plačo      
IV. Dotacije 37.840,60 59.230,00 156,53
32. Dotacije društvom  v zvezi (opr. javne gas. službe) 4.230,00 4.230,00 100,00
Turnišče 1.692,00 1.692,00 100,00
Gomilica  846,00 846,00 100,00
Renkovci  846,00 846,00 100,00
Nedelica 846,00 846,00 100,00
33. Dotacija društvom za nakup zaščitne oreme 33.417,34 17.000,00 50,87
34. Dotacije društvom za vzdrževanje gasilske opreme 193,26 1.000,00 517,44
35.Vozilo PGD Nedelica   37.000,00  
V. Amortizacija 156,20 150,00 96,03
VI. Finančni odhodki      
VII. Drugi odhodki 63,45 200,00 315,21
36. Odpis terjatev  do občin – PGD-OSTALI STROŠKI 38,45   0,00
37. Vračilo prihodkov iz preteklih let in drugi st.      
38. Donacije      
39. Druge dajatve, članarina GZS in regije 25,00 200,00 800,00
CELOTNI ODHODKI I.-VI. oz. 1. do 36. 53.399,97 77.084,00 144,35