Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

FINANČNI PLAN GZ TURNIŠČE ZA LETO 2012
Naziv Plan 2011 Plan 2012 Indeks
1


A PRIHODKI OD DEJAVNOSTI


Dotacija iz občin 2010 25.800,00 25.000,00 96,90
1. Požarni sklad 5.000,00 5.000,00 100,00
2. Prihodki od občine za izobraževanje 1.000,00
0,00
3.Namenska sredstva za nakup vozila PGD Nedelica 37.000,00

3. Članarine 80,00 80,00 100,00
4. Prihodki od obresti 4,00 5,00 125,00
5. Izredni prihodki


6.Dotacije drugih-Gasilska zveza Slovenije


7. Izredni prihodki-odškodnine 1.000,00 1.000,00 100,00
8 .Namenska sredstva občine za nakup zaščitne opreme 13.000,00 8.000,00 61,54
CELOTNI PRIHODKI 82.884,00 39.085,00 47,16
B STROŠKI


I. Stroški materiala 1.100,00 1.100,00 100,00
1. Stroški pisarniškega in drugega mat. 500,00 500,00 100,00
2. Stroški strokovne literature 500,00 500,00
3. Zamenjava in popolnitev opreme- ODPIS DI


4. Str..mat za vzdrževanje osnovnih sr.- STR.BLAGA


5. Drugi materijalni stroški 100,00 100,00
6. Nabava računalniške opreme


II. Stroški storitev 16.404,00 16.780,00 102,29
7. Transportni str. in dr. TELEF.STORITVE 420,00 420,00 100,00
8. Stroški usposabljanja


9. Stroški izobraževanje 3.000,00 3.000,00 100,00
10. Stroški vzdrževanja gasilske opreme


11. Stroški dela komisij (mladina, članice, veterani) 2.000,00 2.000,00 100,00
12. Stroški vzdrževanja rač. opreme


13. Stroški tekmovanj 2.400,00 2.400,00 100,00
14. Stroški povračil zaposlenim


15. Stroški povračil članom - dnevnice 158,00 150,00 94,94
16. Stroški kilometrin


17. Stroški provizije poslovne banke 266,00 270,00 101,50
18. Zav. premije avtomobilov in opreme 3.000,00 3.200,00 106,67
19. Zav. premije nezgodnega zav. oseb 620,00 800,00 129,03
20.Stroški nagrad GZ in druge nagr. 2.000,00 2.000,00 100,00
21. Stroški podjemnih pogodb in avtor. pog.


22.Druge storitve


23. Stroški reprezentance 1.000,00 1.000,00 100,00
24. Stroški PTT , internetnih storitev in domene


25. Vodenje poslovnih knjig in izdelava zr. 1.440,00 1.440,00 100,00
26. Intelektualne storitve(IZDEL.SPLET.STR.) 100,00 100,00 100,00
27. Drugi stroški (zdravstvene storitve)


III. Stroški dela


28. Stroški plače in nadomestil


29. Regres za prehrano in LD


30. Prispevki na plačo


31. Davek na plačo


IV. Dotacije 65.030,00 20.655,00 31,76
32. Dotacije društvom v zvezi (opr. javne gas. službe) 4.230,00 4.230,00 100,00
Turnišče 1.692,00 1.692,00 100,00
Gomilica 846,00 846,00 100,00
Renkovci 846,00 846,00 100,00
Nedelica 846,00 846,00 100,00
33. Dotacija društvom za nakup zaščitne oreme 22.800,00 14.200,00 62,28
34. Dotacije društvom za vzdrževanje gasilske opreme 1.000,00 2.225,00 222,50
35.Vozilo PGD Nedelica 37.000,00

V. Amortizacija 150,00 150,00 100,00
VI. Finančni odhodki


VII. Drugi odhodki 200,00 400,00 200,00
36. Odpis terjatev do občin – PGD-OSTALI STROŠKI


37. Vračilo prihodkov iz preteklih let in drugi st.


38. Donacije


39. Druge dajatve, članarina GZS in regije 200,00 400,00 200,00
CELOTNI ODHODKI I.-VI. oz. 1. do 36. 82.884,00 39.085,00 47,16